சோடியம் (ஐசோ) அமில் சாந்தேட்

சோடியம் (ஐசோ) அமில் சாந்தேட்